left-shadow
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

2020

1. НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2. НАРЕДБА № 8 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

3. НАРЕДБА № 6 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК

4. НАРЕДБА № 7 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА

5. НАРЕДБА № 9 ОТ 19 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

6. НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

7. НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

8. НАРЕДБА № 15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

9. НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

10. НАРЕДБА № 1 ОТ 30 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА

11. НАРЕДБА № 13 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

12. НАРЕДБА № 1 ОТ 16 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

13. НАРЕДБА № 4 ОТ 20 АПРИЛ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

14. НАРЕДБА № 2 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 16

15. НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

16. НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

17. НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

18. НАРЕДБА № 3 ОТ 15 АПРИЛ 2003 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 

2018 г.  НАРЕДБА № 2 ОТ 22 ЮНИ 2018 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ (Обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018 г.)

2017 г.
  НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.86 от 27 Октомври 2017 г.)

             НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017 г.)

             НАРЕДБА №4 ОТ 20 АПРИЛ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА (Обн. ДВ. бр.34 от 28 Април 2017 г.)

             НАРЕДБА № 1 ОТ 16 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (Обн. ДВ. бр.10 от 27 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017 г.)

2016 г. НАРЕДБА № 13 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.80 от 11 Октомври 2016г.)

            НАРЕДБА № 1 ОТ 30 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА (Обн. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016 г.)
           
             
НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.)

         
  НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016 г.)

            
НАРЕДБА № 15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (Обн. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019 г.)

           
 НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ (Обн. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016 г.)

           
 НАРЕДБА № 10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г.) 

             
НАРЕДБА № 9 ОТ 19 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.68 от 30 Август 2016 г.)
             
             
НАРЕДБА № 7 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА (Обн. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г.)

             
НАРЕДБА № 6 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК (Обн. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016 г.)

           
НАРЕДБА № 8 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.66 от 23 Авг уст 2016 г.)

             
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)

2015 г. 
НАРЕДБА № 2 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  (Обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г.)

            
НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН (Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.)

             
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА (Обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.)

            
 НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА (Обн., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г.)

             
НАРЕДБА № 2 от 08.09.2015 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА  КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (Обн., ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)

             
НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ) (Обн., ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)

             НАРЕДБА № 1 ОТ 4.01.2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА  (изм. и доп., бр. 92 от 27.11.2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

2014 г.  НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ  (изм. и доп., бр.31 от 18 Април 2017г.)

2012 г.  НАРЕДБА № 1 ОТ 09.04.2012 г. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

2011 г.  
НАРЕДБА № 1 ОТ 17.05.2011 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА

2010 г. 
НАРЕДБА № 1 ОТ 4.01.2010 г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

2009 г. 
НАРЕДБА № 2 ОТ 18.05.2009 г. ЗА УСВОЯВАНЕТО НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

            
НАРЕДБА № 1 ОТ 23 ЯНУАРИ 2009 г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И/ИЛИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
        
2008 г. 
НАРЕДБА № H-5 ОТ 8.09.2008 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

            
НАРЕДБА № 3 ОТ 18.02.2008г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
         
2005 г.
НАРЕДБА ЗА ИЗМ. И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧ. ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА  ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ
             
            
НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

2004 г.  НАРЕДБА № 3 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  (в сила от 28.05.2004 г.,  посл. изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015г.)

2003 г. 
НАРЕДБА № 4 ОТ 16.04.2003 г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

            
НАРЕДБА № 3 ОТ 15.04.2003 г. ЗА СИСТЕМАТА НА ОЦЕНЯВАНЕ

             
НАРЕДБА № 2 ОТ 14.04.2003 г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧ. ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И П. К. ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ (обн., ДВ, бр. 78 от 07.10.2011 г., в сила от 08.11.2011 г.)
            
            
НАРЕДБА № 1 ОТ 11.04.2003 г. ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (изм., бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 12.09.2008)

             
НАРЕДБА ЗА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА

2001 г. 
НАРЕДБА № 6 ОТ 28.05.2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

2000 г
НАРЕДБА № 7 ОТ 29.12.2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ И БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ И В ГРУПИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ДГ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

            
НАРЕДБА № 4 ОТ 18.09.2000 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА   
        
            
НАРЕДБА № 2 ОТ 18.05.2000 г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ


ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН

ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА


ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТETO

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА


ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 29 ЮЛИ 1994 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "УЧИТЕЛ" ИЛИ "ВЪЗПИТАТЕЛ"


ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА


down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
right-shadow