left-shadow
Административно обслужване РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Административно обслужване

Съобщение: 

С оглед приетото на 13 март 2020 г. Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и с цел намаляване на необходимостта от физическо посещаване на администрациите Ви уведомяваме за възможностите за комуникация  чрез Системата за сигурно електронно връчване, която замества класическия  метод  за препоръчана  поща  в съответствие  с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4  от Закона за електронното управление. Използването на Системата изисква регистрация и наличие на валиден квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ. Тя позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Системата е достъпна за използване на адрес: https://edelivery.egov.bg/Звено за административно обслужване (ЗАО)

 В звеното за административно обслужване (ЗАО) се приемат заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения. Регистрират се и заявления и устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация.
Адрес: гр. Търговище, ул. „Иван Вазов” № 1, ет.2, ст. 201
Приемно време: всеки работен ден от 9:00 до 17.30 ч.
Телефон: 0601 62837
Лице за контакт:
Диана Цветанова - технически сътрудник - касиер в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"

Регионално управление на образованието - Търговище предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в Звеното за административно обслужване на РУО - Търговище, стая 201.  ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9:00  до 17.30 часа.

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РУО - Търговище

Правила за работа на експертната комисия по признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация, съгласно Наредба 11/01.09.2016 година за оценяване на резултатите на учениците на МОН

Правила за признаване на повишаването на квалификацията и присъждане на квалификационни кредити на педагогическите специалисти

Административни услуги и образци на заявления 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ в Регионално управление на образованието (РУО) - Търговище


Заявление за издаване на удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави 


Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение (уверение) за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство)

ИЗДАВАНЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, КОЕТО СЕ ИЗДАВА ДА ПОСЛУЖИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО в Регионално управление на образованието (РУО) - Търговище.

Заявление за издаване на уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство


Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение (уверение) за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство)

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ИЛИ УВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на дубликат на удостоверение (уверение) за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство)

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение (уверение) за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство)

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН IV КЛАС ЗА ЦЕЛИТЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО В V КЛАС НА МЕСТА, ОПРЕДЕЛЕНИ С ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ УП-2 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И УДОСТОВЕРЕНИЕ УП-3 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ в Регионално управление на образованието (РУО) - Търговище

  Заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за осигурителен доход 

  Заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен стаж 

  Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за осигурителен доход и удостоверение образец УП-3 за осигурителен стаж

  Заявление за възстановяване на внесена такса от заявителя


 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ

 Заявление за признаване на квалификационни кредити

 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне

Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна куриерска услуга с известие за доставяне

Списък на страните по Хагската конвенция

Списък на страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ

Франция- номерация на френските класове и съответствието им с българскитеА Н К Е Т А

ВАШАТА ОЦЕНКА Е ОСОБЕНО ВАЖНА ЗА НАС!


Предложения, сигнали и жалби


Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Регионално управление на образованието-Търговище - 2017 година

Удоволетвореност на потребителите на административни услуги в Регионално управление на образованието - 2018 година

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги  в Регионално управление на образованието – Търговище - 2019 година                                                                                                                                                                                                               

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Административно обслужване
right-shadow